Ühinenud Metodisti Kiriku eesmärk:

Austada Jumalat, tehes Kristuse jüngreid kogu maailma muutmiseks.

Ühinenud Metodisti Kiriku Neli fookusala
  1. Aateliste juhtide koolitamine kiriku ja maailma jaoks
    (elukestva õppe ja seminaride arendus, lühiajalised misjonireisid, juhtide koolitus, ordinatsiooni kandidaatide leidmine vaimulikuks teenistuseks) Johannese 21:16c
  2. Uute paikade (usukogukondade) rajamine uutele inimestele ja olemasolevate koguduste uuendamine Johannese 21:15c
  3. Rakendumine vaeste teenimistöösse Johannese 21:17d
  4. vaesusest põhjustatud surmahaiguste likvideerimine üleilmset tervist parendades. Johannese 21:19B
 
EMK Võru Elupuu Koguduse eesmärgilause

Tahame olla kasvav, Püha Vaimuga täidetud kogudus, kes austab Jumalat, armastab ligimest ja kuulutab Kristust vastavalt Pühakirja õpetusele, Püha Vaimu juhtimisele ja metodisti kiriku traditsioonile.

ELURÜTMID =

EMK Võru Elupuu Koguduse põhiväärtused
 
Armastus ligimese ja kogu loodu vastu

Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 1 Johannese 4:16

Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. Johannese 14:21

Kogu Loodu ülistus Psalm 8

Ja Jumal ütles: «Tehkem inimesed oma näo järgi,meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!» 1 Moosese 1:26

Siiras ja elulähedane osadus

Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses,leivamurdmises ja palvetes. Apostlite teod 2:42-47

Elukestev õppimine sh. piibliõpe

Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks Õpetussõnad 3:6

Õnnis on inimene, kes ei istu patuste tee peal,..vaid uurib Seadust ööl ja päeval… Psalm 1

 
Kristuse keskne õpetus ja eluviis

Meie kuulutame teda manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimene Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Kolossa 1:28

Misjonimeelsus

Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: «Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.» Matteuse 28:18-20

Kestlik (jätkusuutlik) haldamine

Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Malakia 3:10